Herències i llegats

Com fer perdurar el nostre comprimís amb la infància?

Les herències i les donacions a UNICEF proporcionen recursos econòmics per atendre les constants emergències que afecten la infància

Aquestes emergències poden ser fruit de conflictes armats, desastres naturals i epidèmies. Les herències i les donacions, a més, suposen una font de fons flexibles per finançar projectes prioritaris d’UNICEF.

La feina d’UNICEF depèn exclusivament de les aportacions voluntàries, que es poden instrumentar com a donacions al llarg de la nostra vida, i quan aquesta fineix, també podem fer constar l’organització com a beneficiària en una disposició de darrera voluntat.

Herències i Llegats - UNICEF Andorra
Amb el nomenament d’UNICEF com a beneficiari, total o parcial, de la teva successió assegures que el teu suport a la infància s’allargui en el temps i que els drets de la infància es continuïn garantint en el futur.

Preguntes freqüents

Si no es garanteix el dret a la supervivència de l’infant, no es pot garantir cap altre dret. Milions d’infants i mares perden la vida cada any per causes que es podrien evitar amb mesures senzilles i poc costoses. UNICEF treballa per millorar l’accés a serveis i béns bàsics com l’atenció prenatal i pediàtrica, la vacunació, l’accés a aigua potable o una alimentació adequada.

Si vols beneficiar UNICEF en la teva successió, cal que atorguis una disposició de darrera voluntat (testament o codicil) i, per fer-ho, el més aconsellable és que demanis l’assessorament d’un notari, que és un professional del dret especialitzat en matèria de successions.

Si no atorgues una disposició de darrera voluntat, el teu patrimoni no arribarà mai a UNICEF, sinó que beneficiarà les persones que, segons l’ordenament jurídic del teu país, tenen la consideració de “legitimàries”. A Andorra són legitimaris, amb caràcter successiu i excloent, en primer lloc, els fills; si no se’n tenen, els pares i els germans de la persona causant; posteriorment, els parents col·laterals fins a sisè grau; si no se’n tenen, el cònjuge vidu i, quan no es dóna cap d’aquests casos, les finances públiques i el patrimoni nacional. Per tant, sense un testament o un codicil, UNICEF no serà beneficiària de la teva herència.

Herències i Llegats - UNICEF Andorra

Per preparar la disposició de darrera voluntat, el notari et pot assessorar sense cap cost econòmic sobre la manera com pots donar la forma jurídica adequada a la teva voluntat, segons la situació personal, familiar i la nacionalitat. T’informarà sobre les limitacions que puguin afectar la teva llibertat de disposició per raó de la nacionalitat i, per un preu molt assequible, redactarà el testament recollint les teves instruccions, fent el judici de capacitat i assegurant-te així l’eficàcia de la disposició quan tu ja no hi siguis.

No és aconsellable confiar en els anomenats testaments hològrafs (redactats de pròpia mà pel testador i no dipositats notarialment), perquè si ets profà en la matèria, pots incórrer en defectes de forma o contingut que el poden invalidar. A més, sense entrar en la dificultat que en comporta l’execució, cal tenir molt present que a Andorra únicament s’admeten aquests testaments a favor dels fills (Parentum inter liberos), per tant, testament hològraf fet per una persona andorrana a favor d’UNICEF seria nul.

Les disposicions notarials de darrera voluntat que pots atorgar són els testaments i els codicils, els quals al seu torn poden ser oberts o closos.

  • Els testaments i codicils oberts: són redactats pel notari seguint les indicacions del testador i amb la garantia que, des del punt de vista jurídic i formal, es compleix íntegrament l’ordenament jurídic.
  • Els testaments i codicils closos: són redactats pel testador, que els tanca dins d’un sobre i els lliura al notari perquè els incorpori al seu protocol. El notari ignora quin és el contingut del document, ja que no hi ha tingut accés, però a diferència del testament hològraf, el notari fa el judici de capacitat del testador i queda constància de l’existència del testament.

En tots els casos, la Llei del notariat imposa la necessitat que al moment de la signatura de qualsevol disposició de darrera voluntat, sigui necessària la presència i la signatura de dos testimonis que firmaran juntament amb el testador i el notari autoritzant. No poden ser testimonis els incapaços, els condemnats per delicte de falsificació o per fals testimoniatge, els parents del testador en línia directa i els col·laterals fins a quart grau de consanguinitat o el segon d’afinitat, ni els parents del notari en els mateixos graus i els seus empleats.

Tots els testaments i codicils notarials autoritzats per un notari andorrà són registrats pel mateix notari autoritzant en el Registre Central de Disposicions de Darrera Voluntat, regulat per la Llei del notariat i dependent de la Cambra de Notaris, la qual, una vegada acreditada la defunció del testador, en lliura el certificat que acredita les disposicions de darrera voluntat que ha atorgat una persona dins del Principat d’Andorra.

A Andorra no hi ha actualment cap tribut que gravi les successions, per tant UNICEF heretaria els béns i els drets adquirits per via hereditària lliure de cap gravamen fiscal.

UNICEF pot rebre tot tipus de béns:
béns immobles: habitatges, finques rústiques, etc.; altres béns: joies, obres d’art, efectiu en entitats bancàries o en metàl·lic, fons d’inversió o accions, assegurances de vida. També poden deixar-nos un percentatge del patrimoni, diners o accions. En el cas que vulguis deixar a UNICEF un altre tipus de béns o accions, posa’t en contacte amb nosaltres.

El procés hereditari fins a l’adjudicació dels béns es farà sempre amb diligència, col·laborant amb les altres parts (marmessor, cohereus o legataris, etc.) si n’hi hagués, i donant compliment a les obligacions legals i fiscals.

Els béns adjudicats a UNICEF es gestionen de la manera següent:

Diners en entitats financeres (comptes corrents o dipòsits) o efectiu metàl·lic:

Després de la seva liquidació, s’ingressa l’import a la tresoreria d’UNICEF per destinar-lo a l’objecte de la institució.

Fons d’inversió o accions:

Se’n farà la venda i la percepció en el moment que es consideri més oportú per obtenir el benefici més gran. L’import obtingut s’ingressarà a UNICEF i després es destinarà a l’objecte de la institució.

Béns immobles (habitatge, apartament, finca rústica, etc.)

Per trobar un valor objectiu de venda, són taxats per una entitat oficial de reconegut prestigi i posats a la venda conforme al preu taxat.

L’import obtingut s’ingressa a la tresoreria d’UNICEF i després es destina a l’objecte de la institució. Les despeses de comunitat d’aquests béns, des del moment de la seva adjudicació fins a la seva venda, són sufragats per UNICEF.

Altres béns:

Si són d’especial valor (joies, quadros, etc.), són taxats i subhastats per entitats oficials. L’import obtingut s’ingressa a la tresoreria d’UNICEF i després es destina a l’objecte de la institució.

Els béns que poden tenir un valor sentimental (fotos, documents, records, etc.) s’ofereixen gratuïtament als familiars i a les persones que han tingut cura del difunt.

D’altra banda, els estris domèstics sense valor econòmic o sentimental es donen a una institució benèfica d’àmbit nacional perquè en facin l’ús que estimin pertinent (venda per finançar els seus projectes; per exemple, els Encants d’UNICEF), Càritas per als seus usuaris, ús en oficines, etc.).

Per a altres nacionalitats, consulta el teu advocat o notari.

Consulta gratuïta a la Notaria de Rosa Maria Ferrándiz Esteve.

Baixada del Molí, 7-11, despatx A5

AD500 Andorra la Vella

Tel. 00 376 802 660

recepció@notariaferrandiz.com

www.notariaferrandiz.com

Amb el nomenament d’UNICEF com a beneficiari, total o parcial, de la teva successió assegures que el teu suport a la infància s’allargui en el temps i que els drets de la infància es continuïn garantint en el futur.
Registra't al nostre butlletí
X
0
    0
    La seva Cistella
    Cistella buidaTornar a la botiga