Herències i llegats

Herències i llegats

Com fer perdurar el nostre compromís amb la infància?

Les herències i les donacions a UNICEF proporcionen recursos econòmics per atendre les constants emergències que afecten la infància.

Aquestes emergències poden ser fruit de conflictes armats, desastres naturals i epidèmies. Les herències i les donacions, a més, suposen un recurs de fons flexibles per finançar projectes prioritaris d’UNICEF.

La feina d’UNICEF depèn exclusivament de les aportacions voluntàries, que es poden instrumentar com a donacions al llarg de la nostra vida, i quan aquesta fineix, també podem fer constar l’organització com a beneficiària en una disposició de darrera voluntat.

Amb el nomenament d’UNICEF com a beneficiari, total o parcial, de la teva successió assegures que el teu suport a la infància s’allargui en el temps i que els drets de la infància es continuïn garantint en el futur.

Preguntes freqüents

Què és una herència?

Una herència és aquella massa patrimonial (béns, drets i obligacions) que adquireix una persona a causa de la mort del seu anterior propietari. Qui rep alguna cosa per herència rep el nom d’hereu o legatari.

Com pots disposar de béns i drets a favor d’UNICEF?

Si vols beneficiar UNICEF en la teva successió, cal que atorguis una disposició de darrera voluntat (testament o codicil) i, per fer-ho, el més aconsellable és que demanis l’assessorament d’un notari, que és un professional del dret especialitzat en matèria de successions.Si no atorgues una disposició de darrera voluntat, el teu patrimoni no arribarà mai a UNICEF, sinó que beneficiarà les persones que, segons l’ordenament jurídic del teu país, tenen la consideració de “legitimàries”. A Andorra són legitimaris, amb caràcter successiu i excloent, en primer lloc, els fills; si no se’n tenen, els pares i els germans de la persona causant; posteriorment, els parents col·laterals fins a sisè grau; si no se’n tenen, el cònjuge vidu i, quan no es dóna cap d’aquests casos, les finances públiques i el patrimoni nacional. Per tant, sense un testament o un codicil, UNICEF no serà beneficiària de la teva herència.

Per preparar la disposició de darrera voluntat, el notari et pot assessorar sense cap cost econòmic sobre la manera com pots donar la forma jurídica adequada a la teva voluntat, segons la situació personal, familiar i la nacionalitat. T’informarà sobre les limitacions que puguin afectar la teva llibertat de disposició per raó de la nacionalitat i, per un preu molt assequible, redactarà el testament recollint les teves instruccions, fent el judici de capacitat i assegurant-te així l’eficàcia de la disposició quan tu ja no hi siguis.

No és aconsellable confiar en els anomenats testaments hològrafs (redactats de pròpia mà pel testador i no dipositats notarialment), perquè si ets profà en la matèria, pots incórrer en defectes de forma o contingut que el poden invalidar. A més, sense entrar en la dificultat que en comporta l’execució, cal tenir molt present que a Andorra únicament s’admeten aquests testaments a favor dels fills (Parentum inter liberos), per tant, un testament hològraf fet per una persona andorrana a favor d’UNICEF seria nul.

Obtindria beneficis fiscals si incloc UNICEF en el meu testament?

A Andorra no hi ha actualment cap tribut que gravi les successions, per tant UNICEF heretaria els béns i els drets adquirits per via hereditària lliure de cap gravamen fiscal.

Quin tipus de béns puc deixar a UNICEF?

UNICEF pot rebre tot tipus de béns:

  • Béns immobles: habitatges, finques rústiques, etc.
  • Altres béns: joies, obres d’art, efectiu en entitats bancàries o en metàl·lic, fons d’inversió o accions, assegurances de vida.

També poden deixar-nos un percentatge del patrimoni, diners o accions.

En el cas que vulguis deixar a UNICEF un altre tipus de béns o accions, posa’t en contacte amb nosaltres.

Com actua UNICEF amb els béns que li deixis?

El procés hereditari fins a l’adjudicació dels béns es farà sempre amb diligència, col·laborant amb les altres parts (marmessor, cohereus o legataris, etc.) si n’hi hagués, i donant compliment a les obligacions legals i fiscals.

Els béns adjudicats a UNICEF es gestionen de la manera següent:

Se’n farà la venda i la percepció en el moment que es consideri més oportú per obtenir el benefici més gran. L’import obtingut s’ingressarà a UNICEF i després es destinarà a l’objecte de la institució.

Per trobar un valor objectiu de venda, són taxats per una entitat oficial de reconegut prestigi i posats a la venda conforme al preu taxat.

L’import obtingut s’ingressa a la tresoreria d’UNICEF i després es destina a l’objecte de la institució. Les despeses de comunitat d’aquests béns, des del moment de la seva adjudicació fins a la seva venda, són sufragats per UNICEF.

Els béns que poden tenir un valor sentimental (fotos, documents, records, etc.) s’ofereixen gratuïtament als familiars i a les persones que han tingut cura del difunt.

D’altra banda, els estris domèstics sense valor econòmic o sentimental es donen a una institució benèfica d’àmbit nacional perquè en facin l’ús que estimin pertinent (venda per finançar els seus projectes; per exemple, els Encants d’UNICEF), Càritas per als seus usuaris, ús en oficines, etc.).

Altres

Per a altres nacionalitats, consulta el teu advocat o notari.

Consulta gratuïta a la Notaria de Rosa Maria Ferrándiz Esteve.

Baixada del Molí, 7-11, despatx A5

AD500 Andorra la Vella

Tel. 00 376 802 660

recepció@notariaferrandiz.com

www.notariaferrandiz.com

X