Objectius d’UNICEF

Objectius d’UNICEF

El món ha aconseguit grans avenços a favor de la infància...

La taxa mundial de mortalitat de menors de cinc anys es va reduir en un 59% entre 1990 i 2019.

El matrimoni infantil ha disminuït en l’última dècada, i actualment es casen en edat infantil 1 de cada 5 dones joves, en comparació amb 1 de cada 4 fa una dècada.

El 2020, 61 països comptaven amb sistemes de  protecció social sòlids o moderadament sòlids, gairebé el doble que el 2017.

Des de l’ any 2000, la proporció de menors de 5 anys que pateixen retard en el creixement a tot el món es va reduir en una tercera part, i el nombre d’infants amb retard en el creixement en general, en 55 milions.

Entre el 2016 i el 2020, gairebé 95 milions de nenes i nens van rebre materials d’educació individual per a l’aprenentatge primerenc a través de programes recolzats per UNICEF.

... Però cal fer més esforços

  • Les tendències actuals prediuen que prop de 48 milions d’infants menors de 5 anys moriran per causes evitables entre el 2020 i el 2030.
  • La malnutrició provoca que un de cada tres infants menors de 5 anys, és a dir, 200 milions d’infants, no creixin de forma adequada. Almenys dos de cada tres infants d’entre 6 i 23 mesos no reben l’alimentació mínima que necessiten per créixer, desenvolupar-se i aprendre en tot el seu potencial.
  • 214 milions d’estudiants van perdre més de tres quartes parts de les seves classes presencials a causa del tancament de les escoles en el període de l’any transcorregut entre els mesos de març de 2020 i de 2021.
  • A tot el món, entre el 10% i el 20% dels infants i adolescents pateixen trastorns mentals. La meitat d’aquests trastorns comencen abans dels 14 anys, i les tres quartes parts a mitjans dels 20 anys.
  • Prop de 1.200 milions d’infants –gairebé el doble que el  2019– viuen actualment en països on hi ha emergències complexes provocades per la desigualtat i la fragilitat.
  • Al voltant de 500 milions d’infants  viuen avui en zones on el risc d’inundació és alt o molt elevat. Gairebé 160 milions viuen en zones de risc extrem o elevat de sequera, i per al 2040, un de cada quatre infants viurà en condicions extremes d’estrès hídric.
  • El nombre d’infants que treballen ha augmentat a 160 milions a tot el món, la qual cosa suposa una pujada de 8,4 milions d’infants en quatre anys.
  • Més de tres de cada quatre infants d’entre 1 i 14 anys al món són sotmesos habitualment a càstigs corporals o agressions psicològiques per part dels seus cuidadors, normalment abans de tenir 5 anys.
  • Gairebé la meitat dels infants dels països en desenvolupament pateixen almenys una privació greu, i només el 35% dels infants de tot el món reben protecció social.

Els 4 principis clau dels drets de la infància:

UNICEF es proposa assolir resultats a llarg termini en cinc grups d’objectius interconnectats vinculats als drets de la infància en el marc de la Convenció sobre els Drets de l’Infant. El Pla Estratègic preveu un món en el qual, en tots els contextos, inclosos els de crisi humanitària i fragilitat, tots els infants, inclosos els adolescents:

1

Sobreviuen i prosperen amb accés a una alimentació nutritiva, atenció primària de salut de qualitat, pràctiques de criança i subministraments essencials.

2

Aprenen i adquireixen habilitats per al futur.

3

Estan protegits de la violència, l’explotació, l’abús, l’abandonament i les pràctiques nocives.

4

Tenen accés a serveis i subministraments d’aigua, sanejament i higiene segurs i equitatius, i viuen en un clima i un entorn segurs i sostenibles.

5

Tenen accés a una protecció social inclusiva i viuen lliures de la pobresa.

Grup d' objectius 1

Tots els infants, inclosos els adolescents, sobreviuen i prosperen amb accés a una alimentació nutritiva, atenció primària de salut de qualitat, pràctiques de criança adequades i subministraments essencials.

Cada infant té dret a créixer sa i fort. No obstant això, la pobresa, els conflictes, la degradació ambiental, la malnutrició i l’atenció de la salut inaccessible o inadequada impedeixen que milions d’infants sobrevisquin i prosperin.

Enfortir l'atenció primària de salut i les intervencions de salut de gran eficàcia

UNICEF està millorant l'accés a l'atenció primària de la salut amb les morts maternes, neonatals i infantils que es poden evitar, així com amb la mortinatalitat. També estem reforçant els sistemes de salut amb vista a preparar-nos per a futures pandèmies.

Salut en la primera infància i l'adolescència.

UNICEF recolza els governs per garantir la salut i el benestar dels infants i dels adolescents. Això inclou serveis per a la primera infància, la discapacitat, les malalties no transmissibles, la salut ambiental i les lesions.

Nutrició d'adolescents i dones.

Durant l'adolescència augmenta el risc de patir deficiència de micronutrients. Això també s'aplica a l'embaràs. UNICEF proporciona suplements, com ferro i àcid fòlic, per tal de prevenir les deficiències.

Serveis d'immunització com a part de l'atenció primària de salut.

Juntament amb els seus associats, UNICEF subministra vacunes al 45% dels infants menors de 5 anys de tot el món. Treballem per erradicar la poliomielitis i acabar amb el tètanus matern i neonatal, i exercim una funció directiva en la distribució de vacunes contra la COVID-19.

Salut mental i benestar psicosocial.

La salut mental és un problema del nostre temps, tot i que es descuida i infravalora. UNICEF treballa amb els governs per augmentar la inversió i l'accés als serveis de salut mental, així com a la prevenció, la resiliència i el benestar.

Detecció primerenca i tractament de la malnutrició.

Quan els infants estan malnodrits, el seu desenvolupament i les seves vides estan en perill. UNICEF identifica aquells infants que pateixen malnutrició i els proporciona aliments i suplements vitals.

Accelerar la fi del VIH/Sida.

Els esforços per acabar amb el VIH i la sida continuen deixant enrere els infants i els adolescents. La resposta d'UNICEF se centra a prevenir les noves infeccions pel VIH i millorar l'accés a les proves, el tractament i l'atenció per a dones, infants i adolescents.

Nutrició en la primera infància.

El moment més important per a una bona nutrició va des de l'embaràs fins que l’infant compleix 2 anys. UNICEF treballa amb els cuidadors i els professionals de la salut en la promoció de la lactància materna i les dietes òptimes en la primera infància.

Grup d' objectius 2

Tots els infants, compresos els adolescents, aprenen i adquireixen habilitats per al futur.

Tots els infants tenen dret a rebre educació. No obstant això a l’adolescència són diversos els factors –des de les circumstàncies econòmiques fins a la mala qualitat de l’ensenyament i les escoles- que impedeixen a milions d’infants accedir a oportunitats d’aprenentatge de qualitat des de la primera infància fins a l’adolescència.

Accés a oportunitats d'aprenentatge de qualitat

Malgrat els recents avenços, encara són massa els infants que no assisteixen a l'escola. I, en el cas dels que assisteixen, són molts els que no reben una educació de qualitat. La tasca d'UNICEF aborda ambdues dificultats: augmentar l'accés a l'educació i millorar la qualitat d'aquesta.

Aprenentatge, habilitats, participació i compromís

Els infants i els adolescents estan creixent en un món en procés de transformació. La tasca d'UNICEF es ajudar-los a preparar-se per al futur, oferint-los oportunitats per desenvolupar competències per a la vida, digitals, transferibles i professionals per a treballs concrets.

Grup d' objectius 3

Tots els infants, inclosos els adolescents, estan protegits contra la violència, l’explotació, el maltractament, l’abandonament i les pràctiques nocives.

Tots els infants tenen dret a estar protegits. Tanmateix, les normes socials, les pràctiques culturals, les crisis humanitàries i altres accions nocives soscaven la seguretat i el benestar de la infància en tots els països.

Protecció contra la violència, l'explotació, l'abús i l'abandonament

UNICEF construeix un entorn protector en tots els contextos en què es desenvolupen els infants: a la llar, a l'escola, en línia, a la comunitat i en els contextos humanitaris. Generem capacitat de resposta i suport per als infants i dones que pateixen qualsevol forma de violència, explotació, maltractament i abandonament. Ens centrem específicament a protegir els infants que es troben en situacions d'alt risc, com els conflictes armats, i també a abordar les pitjors formes de treball infantil.

Promoció de l'atenció, la salut mental i el benestar i la justícia psicosocials

L’angoixa extrema i l’exposició a successos traumàtics poden tenir conseqüències de per vida. UNICEF presta suport als infants perquè es recuperin de les conseqüències psicològiques d' aquestes experiències. Protegim els infants que no reben suport familiar i ens assegurem que es respectin els seus drets d’acord amb els sistemes jurídics i de justícia.

Prevenció de pràctiques nocives

El matrimoni infantil i la mutilació genital femenina constitueixen violacions dels drets humans, però també estan fermament arrelats en algunes comunitats. UNICEF treballa en la millora del coneixement i a canviar les actituds perquè aquestes pràctiques nocives puguin ser erradicades definitivament.

Grup d' objectius 4

Tots els infants, inclosos els adolescents, tenen accés a serveis d’aigua, sanejament i higiene segurs i equitatius, i viuen en un clima i un entorn fiables i sostenibles.

Tots els nadons tenen dret a viure en un clima i un entorn segurs i sostenibles i malgrat això, el canvi climàtic, el deficient govern local i nacional, l’urbanització no planificada i la manca de conscienciació sobre els perills que comporten els riscos ambientals – inclosos els sistemes inadequats d’aigua i sanejament – exposen milions d’infants a possibles perjudicis.

Pràctiques i serveis d'aigua, sanejament i higiene segurs i equitatius

L'aigua potable, els lavabos nets i el sabó poden prevenir malalties i salvar la vida dels infants, tot i que per a milions d'ells aquestes necessitats estan fora del seu abast. UNICEF estableix serveis sostenibles d'aigua i sanejament a llarg termini i proporciona subministraments essencials d'higiene, com el sabó i els productes per a la higiene menstrual.

Sistemes d'aigua, sanejament i higiene i empoderament de les comunitats

UNICEF reforça els sistemes d'aigua, sanejament i higiene, com a les instal·lacions per al rentat de mans i els lavabos en les escoles, les comunitats i els centres de salut. Però el nostre treball també es centra en empoderar a la comunitat per garantir que totes les persones practiquin una bona higiene i comprenguin els perills de l'aigua no potable i el sanejament deficient.

Canvi climàtic, riscos de desastres i degradació ambiental

El canvi climàtic i la degradació ambiental soscaven els drets de tots els infants. UNICEF treballa per mitigar els majors riscos als quals s'enfronten els infants a conseqüència del canvi climàtic. Ens enfrontem a perills ambientals que poden perjudicar la salut dels nens i nenes, com la contaminació atmosfèrica i per plom. I treballem per dotar les comunitats dels coneixements, les habilitats i els subministraments que necessiten per protegir-se abans que es produeixi una catàstrofe.

Grup d' objectius 5

Tots els infants, inclosos els adolescents, tenen accés a una protecció social inclusiva i viuen lliures de pobresa.

Cada infant té dret a assolir el seu ple potencial. No obstant, la pobresa extrema, la ubicació geogràfica, els conflictes, la discriminació, l’exclusió i altres obstacles frenen l’avanç de milions d’infants a tot el món, amb conseqüències permanents per a ells i les seves societats, atès que les desigualtats i les mancances perpetuen la pobresa a través de les generacions.

Reducció de la pobresa infantil

Els infants tenen el doble de probabilitats que els adults de viure en la pobresa extrema. I, el 2020, 150 milions més d’infants van caure en la pobresa multidimensional a conseqüència de la COVID-19. La tasca d'UNICEF contribueix a visibilitzar els infants que viuen en la pobresa. Això implica treballar amb els governs per aplicar eficaçment les polítiques de reducció de la pobresa, inclosa el finançament i les inversions destinades als infants a nivell nacional i local.

Accés a una protecció social inclusiva

La protecció social comprèn el ventall de polítiques i programes necessaris per reduir la pobresa, garantir l'accés als serveis i l'atenció socials, i millorar la resiliència de les llars. Per exemple, les transferències en efectiu garanteixen que les famílies disposin d'ingressos suficients per cobrir les necessitats bàsiques i la cura eficaç dels infants. UNICEF presta suport als governs perquè reforcin i ampliïn els seus sistemes de protecció social, els facin inclusius, responguin a les crisis i tinguin perspectiva de gènere, alhora que realitza intervencions humanitàries en efectiu per salvar vides.

X