Unicef a Andorra

Unicef a Andorra

El comitè nacional d’Andorra per Unicef

És va constituir l'any 1994 com a organització no governamental, sense ànim de lucre, per donar suport als objectius i al mandat del Fons de les Nacions Unides per la Infància (UNICEF).

La nostra missió

Defensar i promoure els objectius i els principis de la Convenció dels drets de la infància.

La nostra visió

Aconseguir que els drets de la infància es converteixin en principis ètics perdurables i en normes de conducta internacionals i que siguin, a la vegada, considerats part integrant del progrés de la humanitat.

Les nostres activitats

  • Promoure la capacitat de participació dels infants i joves perquè donin la seva opinió i es responsabilitzin de totes les accions que els afecten.
  • Mobilitzar recursos per finançar els programes que duem a terme en més de 150 països en vies de desenvolupament.
  • Donar resposta a les emergències humanitàries que afecten als infants i a les famílies.
  • Promoure la solidaritat donant a conèixer la situació dels infants als països més pobres o en situació de conflictes o emergències, i comprometre persones, entitats i empreses perquè donin suport econòmic per aconseguir que tots aquests infants gaudeixin de l’oportunitat de tenir un desenvolupament integral.

Com ens financem

UNICEF Andorra obté els seus ingressos de contribucions voluntàries, tant del sector privat com de les administracions públiques. D’aquests fons, la major part procedeix del sector privat: dels nostres socis, donants i empreses aliades.

El finançament del Fons de Nacions Unides per a la Infància prové dels seus donants tradicionals: governs, donants intergovernamentals, comitès nacionals com UNICEF Andorra, ONG, fons i fundacions, el sector privat, els individus i els acords interinstitucionals.

X